Welcome To
Division of Computer and Information Technology

ระบบนำชมเสมือนจริง CMM Tour

 CMM TOUR

หลักสูตรของเราเอกสาร

    หลักสูตร

        - หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)
      สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
      หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 

        - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
      สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย
      หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 

        - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
      สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย
      หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 >>Download


    ตารางเรียน

        - ตารางเรียนระดับปริญญาตรี เทอม 1/2565  >>Download

        - ตารางเรียนระดับปริญญาโท เทอม 1/2565  >>Download


    ฟอร์มเอกสารต่างๆ

        - แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ >>Go to Web

        - ตราสัญลักษณ์ 60 ปี มจธ. >>Go to Web


    E-Brochure

        - CIT Brochure (ENG) >>Download

        - CIT Brochure (THA) >>Download


        ข้อมูลการศึกษาต่อ

    เข้าศึกษาปริญญาโท

      - ติดตามข่าวสารการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทได้ที่
      เว็บไซต์สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา >>Go to Web

      - รายละเอียดหลักสูตรปริญญาโท >>Go to Web


    เข้าศึกษาปริญญาตรี

    รอบ 1 Portfolio
      - โครงการ Active Recruitment
      - โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมฯ
      - โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี
      - โครงการ 2B-KMUTT

    รอบ 2 โควต้า
      - โครงการ Active Recruitment
      - โครงการคัดเลือกโดยใช้คะแนน GAT/PAT

    รอบ 3 รับตรงร่วมกัน
      - สำหรับนักเรียนทุกแผนการเรียนโดยผ่านการคัดเลือกผ่าน สกอ.

    รอบ 4 แอดมิดชั่นกลาง
      - ติดตามกำหนดการจากเว็บไซต์ มจธ.

    รอบ 5 สมัครและรับตรงผ่านมหาวิทยาลัย รับตรงอิสระ
      - ติดตามกำหนดการจากเว็บไซต์ มจธ.


    เว็บไซต์และระบบสารสนเทศ

    เว็บไซต์ The Multimedia

      - เว็บไซต์รวบรวมผลงานและกิจกรรมนักศึกษา >>Go to Web


    ระบบสืบค้นหนังสือและสื่อดิจิทัล

      - เว็บไซต์รวบรวมหนังสือและสื่อดิจิทัลของห้องสมุดตัวละคร
    และห้องสมุดดิจิทัลสาขาวิชา >>Go to Web


    ระบบยืม-คืนอุปกรณ์

      - เว็บไซต์สำหรับยืม-คืนอุปกรณ์ >>Go to Web


    Facebook Fanpage

      - CMM (Official) >>Go to Fanpage

      - Multistage (Official) >>Go to Fanpage

      - CMM Cheerleader (Official) >>Go to Fanpage


    ช่อง Youtube

      - ช่องรวบรวมผลงานนักศึกษาของสาขาฯ >>Go to Channel

ข่าวสาร

ศึกษาดูงาน บ.อสมท จำกัด(มหาชน)

3 มีนาคม 2563

CGAM ครั้งที่ 12

23 กุมภาพันธ์ 2563

Teaching Academy2020

8 กุมภาพันธ์ 2563

มจธ. ร่วมกับ สวทช. ผลิตสื่อ

6 กุมภาพันธ์ 2563

Link Campus Cabling 2019

8 ตุลาคม 2562

โครงการส่งเสริมกิจการต่างประเทศ

14 มิถุนายน 2562

More News

เกี่ยวกับเรา

 • พ.ศ.2539

  ก่อตั้งหลักสูตร ค.อ.ม.
  (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)

  ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วและแพร่หลายเข้าสู่ในทุกวงการ ถึงระดับที่กล่าวกันว่าเป็นการปฏิวัติเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสังคมมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นเมื่อมีการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมากเท่าไร ก็ย่อมต้องการความรู้ทางด้านนี้มากเท่านั้น เป็นที่น่ายินดีว่าสถานศึกษาส่วนใหญ่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มจำนวนผู้มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้มีความพยายามที่จะบรรจุวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา เพื่อเพิ่มจำนวนบุคลากรทางด้านนี้ให้มากขึ้นแก่สังคมไทย อย่างไรก็ตามความพยายามดังกล่าวยังไม่บรรลุความสำเร็จเท่าที่ควรเนื่องจากว่าประเทศไทย ยังขาดแคลนครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกว่าระดับปริญญาตรีอีกเป็นจำนวนมาก

 • พ.ศ.2540

  ก่อตั้งหลักสูตร วท.บ.
  (หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย)

  ตามที่ปรากฎชัดว่า การพัฒนาระบบสารสนเทศได้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะระบบทางด้านข้อมูลของอินเตอร์เน็ต ผลของความเจริญนี้ได้มีแผนการนำมาใช้ทางการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างจริงจังด้วย แต่สิ่งหนึ่งที่ประจักษ์ชัด ก็คือบุคลากรที่จะเข้าใจและสามารถ ที่จะพัฒนาและใช้ตัวฐานข้อมูลทางการศึกษา รวมทั้งสื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต่างๆที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยยังขาดแคลนอยู่ ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่มีภาษาและวัฒนธรรมเป็นของตนเอง ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะนำสื่อจากต่างประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชากร จึงจำเป็นจะต้องรีบเร่งพัฒนาสื่อต่างๆ ดังกล่าวภายใต้ภาษาและวัฒนธรรมของเราเอง รวมทั้งต้องอยู่ในระดับถูกต้องตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพด้วย จึงเห็นได้ว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่งที่จะต้องผลิตบุคลากร เพื่อรับใช้ประเทศชาติต่อไป

 • ปรัชญา

  มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้รอบด้าน เน้นงานคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการออกแบบมัลติมีเดีย มีความชำนาญในการแสวงหาความรู้ใหม่ มีความคิดดีและสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญรุ่งเรือง

 • ปณิธาน

  Phase Two Expansion

  1.มุ่งมั่นพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและมัลติมีเดีย
  2.มุ่งก้าวสู่ความเป็นผู้นำทางด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและมัลติมีเดีย
  3.มุ่งสร้างสรรค์งานทางด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและมัลติมีเดีย
  4.มุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน

 • ก้าวสู่
  ปีที่
  23

คณาจารย์/บุคลากร

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร.ชนินทร์ ตั้งพานทอง

หัวหน้าสาขาวิชาฯ

รศ.ดร.อลิสา ทรงศรีวิทยา

อาจารย์

ผศ.สุริยงค์ เลิศกุลวาณิชย์

อาจารย์

ดร.กนิษฐา บางภู่ภมร

อาจารย์

ดร.วัยวัฒน์ สายทุ้ม

อาจารย์

อ.ณัฐพงษ์ ประเสริฐสังข์

อาจารย์

อ.จิรุจน์ พัฒนจันทร์

อาจารย์

นางอรญา เพชรอุไร

ผู้ช่วยผู้บริหาร

นายคมสัน รีตานนท์

นักคอมพิวเตอร์

ติดต่อเรา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี อาคารเรียนรวม 3 ชั้น 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถ. ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 02-470-8500 อีเมล์. dept.cit@mail.kmutt.ac.th