link button" target="_blank">Read more
image02.

รางวัลเชิดชูเกียรติครูดีเด่น


ผศ.สุริยงค์ เลิศกุลวาณิชย์

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.สุริยงค์ เลิศกุลวาณิชย์
ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติครูดีเด่นประจำปี 2561

image05

NEWS | ข่าวสารservice 1

ประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสารได้อีกช่องทางที่เพจ

 CMMKMUTT

ข่าวสารละครเวทีมัลติสเตจ

 multistagekmutt

เว็บไซต์รวบรวมผลงานและกิจกรรมนักศึกษา

 themultimedia.kmutt.ac.th

service 2

ศึกษาต่อ

ติดตามข่าวสารการสมัครเข้าศึกษาต่อผ่านทาง

 Admission.kmutt.ac.th

 เข้าศึกษา ป.โท  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)
รอบที่2 โควต้า
(สมัครและคัดเลือกโดยมหาวิทยาลัย)

- โครงการ Active Recruitment
- โครงการคัดเลือก โดยใช้คะแนน GAT/PAT

รอบที่3 รับตรงร่วมกัน
(รับตรงร่วมกัน ผ่าน ทปอ.)

สำหรับนักเรียนทุกแผนการเรียน โดยผ่านการคัดเลือกกับทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

รอบที่4 แอดมิชชั่นกลาง (Admissions ผ่าน ทปอ.) รอประกาศจาก Web มจธ. http://admission.kmutt.ac.th

รอบที่5 สมัคร และคัดเลือกตรงโดยมหาวิทยาลัย รับตรงอิสระ


ติดตามข่าวสารการสมัครเข้าศึกษาต่อป.ตรี more +project 10

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ร่วมกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมแาม 2. Mr.Ozora Masuko จาก Tokyo University of Agriculture and Technology (TUAT) ประเทศญี่ปุ่น

project 10

Teaching Academy2019

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ญาดา อรรถอนันต์ อาจารย์ผู้ควบคุมทีมการแข่งขันประเภทสื่อประกอบการเรียนการสอนนวัตกรรมซอฟท์แวร์ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน 2 คน คือ นางสาวเบญจรัตน์ เพชรพลาย และ นางสาวณัฎฐรินีย์ งานรุ่งศิริ เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ Teaching Academy Award 2019 ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
project 10

รางวัลเชิดชูเกียรติครูดีเด่น61

ในโครงการกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู ประจำปีการศึกษา 2561 ภายใต้แนวคิด "ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี" จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์ ภายในงานได้มีพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติครูดีเด่นประจำปี โดยมี ผศ.สุริยงค์ เลิศกุลวาณิชย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติครูดีเด่นประจำปี 2561
project 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุริยงค์ เลิศกุลวาณิชย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลในการประกวดครั้งนี้ รางวัลที่ 3 โปรแกรมเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ปันสุข: การปฏิบัติตัวเพื่อเอาชีวิตรอดจากอัคคีภัยในอาคาร โดยมี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน
 • project 12

  มจธ. ร่วมกับ สวทช.พัฒนาสื่อวีดิทัศน์

  6 กุมภาพันธ์ 2563

 • project 12

  Link Campus Cabling 2019

  8 ตุลาคม 2562

 • project 14

  โครงการส่งเสริมฯด้านกิจการต่างประเทศ

  16 ตุลาคม 2562

 • project 14

  Teaching Academy2019

  11 กุมภาพันธ์ 2562

 • project 20

  รางวัลเชิดชูเกียรติครูดีเด่น61

  ๅๅ กุมภาพันธ์ 2562

 • project 12

  มัลติฯคว้าที่3 IT Contest Fest 2019

  13-15 มีนาคม 2562


  รับชมข่าวสารและผลงานนักศึกษามัลติมีเดียทั้งหมดได้ที่
   themultimedia.kmutt.ac.th

ABOUT US | เกี่ยวกับเรา

id team">


Classroom & Laboratory | ห้องเรียนและห้องปฎิบัติการ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

1 / 8
Smart Classroom
2 / 8
Sound Studio
3 / 8
Character Library
4 / 8
Digital Library
5 / 8
Digital Library
6 / 8
Post Production Room
7 / 8
Post Production Room
8 / 8
Computer LaboratoryCONTACT US | ติดต่อเรา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี อาคารเรียนรวม 3 ชั้น 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถ. ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 02-470-8500 ,โทรสาร. 02-470-8500
e-mail: dept.cit@mail.kmutt.ac.th
facebook: facebook.com/CMMKMUTT

ปณิธาน

1. มุ่งมั่นพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและมัลติมีเดีย
2. มุ่งก้าวสู่ความเป็นผู้นำทางด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและมัลติมีเดีย
3. มุ่งสร้างสรรค์งานทางด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและมัลติมีเดีย
4. มุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน