ประวัติ พิมพ์


หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - มัลติมีเดีย 

     ตามที่ปรากฎชัดแล้วว่า การพัฒนาระบบสารสนเทศได้ก้าวรุดหน้าอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะระบบทางด้านข้อมูลของอินเตอร์เน็ต ผลของความเจริญนี้ได้มีแผนการนำมาใช้ทางการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างจริงจังด้วย แต่สิ่งหนึ่งที่ประจักษ์ชัดก็คือบุคลากรที่จะเข้าใจ และสามารถที่จะพัฒนาและใช้ตัวฐานข้อมูลทางการศึกษา รวมทั้งสื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต่างๆที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยยังขาดแคลนอยู่ ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่มีภาษาและวัฒนธรรมเป็นของตนเอง ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะนำสื่อจากต่างประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชากร จึงจำเป็นจะต้องรีบเร่งพัฒนาสื่อต่างๆ ดังกล่าวภายใต้ภาษาและวัฒนธรรมของเราเอง รวมทั้งต้องอยู่ในระดับถูกต้องตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพด้วย จึงเห็นได้ว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่งที่จะต้องผลิตบุคลากรดังกล่าว เพื่อรับใช้ประเทศชาติต่อไป

     การผลิตบุคลากรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - มัลติมีเดียนี้จะใช้เวลา 4 ปี โดยรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร จากชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะต้องศึกษาในแขนงวิชาต่างๆ ดังนี้ สาขา เทคโนโลยีพื้นฐาน วิชาการศึกษา(เช่น จิตวิทยาการศึกษา การวัดผลและการประเมินผล เทคโยโลยีการศึกษา เป็นต้น) วิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียพื้นฐาน (เช่น การถ่ายภาพ วิทยุโทรทัศน์ทางการศึกษา กราฟฟิค เทคนิคสีสรร และเสียง สำหรับงานมัลติมีเดีย เป็นต้น) วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และไมโครคอนโทรลเลอร์) วิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ - มัลติมีเดีย (เช่น โปรแกรมสำเร็จรูปทางมัลติมีเดีย มัลติมีเดียประยุกต์ทางการศึกษา สื่อสารมวลชน โฆษณาและประชาสัมพันธ์ เป็นต้น) และเทคนิคการพัฒนาสื่อการสอนมัลติมีเดีย

หลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

     ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วและแพร่หลายเข้าสู่ในทุกวงการ ถึงระดับที่กล่าวกันว่าเป็นการปฏิวัติเทคโนโลยีสารสนเทศของสังคมมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นเมื่อมีการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมากเท่าไร ก็ย่อมต้องการความรู้ทางด้านนี้มากเท่านั้น เป็นที่น่ายินดีว่าสถานศึกษาส่วนใหญ่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มจำนวนผู้มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้มีความพยายามที่จะบรรจุวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา เพื่อเพิ่มจำนวนบุคลากรทางด้านนี้ให้มากขึ้นแก่สังคมไทย อย่างไรก็ตามความพยายามดังกล่าวยังไม่บรรลุความสำเร็จเท่าที่ควรเนื่องจากว่าประเทศไทย ยังขาดแคลนครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และสูงกว่าระดับปริญญาตรีอีกเป็นจำนวนมาก

     สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เล็งเห็นถึงความขาดแคลน จำนวนครูทางด้านนี้เป็นอย่างมาก ทั้งในระดับอุดมศึกษา และต่ำกว่าระดับ อุดมศึกษา จึงได้เปิดหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิตสาขา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตครู สอนวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีการต่อยอดครู และผู้ที่สนใจจากความรู้ความสามารถระดับปริญญาตรีที่มีอยู่แล้วได้มีโอกาสศึกษาเพิ่มเติม ในระดับมหาบัณฑิตทางการสอนทางด้านนี้ให้เพียงพอต่อ ความต้องการในวงการการศึกษา ซึ่งน่าจะเป็นทางหนึ่งที่ช่วยขยายการ เรียนการสอน วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่ประเทศชาติ มากขี้นด้วย

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปรัชญา
    เป็นเลิศทางด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและมัลติมีเดีย

ปณิธาน
     1. มุ่งมั่นพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและมัลติมีเดีย
     2. มุ่งก้าวสู่ความเป็นผู้นำทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและมัลติมีเดีย
     3. มุ่งสร้างสรรค์งานทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและมัลติมีเดีย
     4. มุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน

วัตถุประสงค์
     1. เพื่อพัฒนางานวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและมัลติมีเดีย
     2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคม
     3. เพื่อผลิตและเผยแพร่ผลงาน ที่มีคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
         ทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและมัลติมีเดีย

 
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 09 กรกฏาคม 2010 เวลา 02:31 น.
 
waikru-51-05-1.jpg